Nyhedsbrev nr. 1 oktober 2009

Nyhedsbrev oktober 2009

Danmarks Blindehistoriske Selskab

Nyhedsbrev oktober 2009

Indholdsfortegnelse

1. Redaktionelt 3

2. Formanden har ordet 3

3. Referat fra generalforsamlingen i Danmarks blindehistoriske selskab 4

4. Elev på Refsnæs 1929 – 1932 18

5. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i 2010 20

6. Finale 20


1. Redaktionelt.

Velkommen til den nye udgave af Nyhedsbrevet.

Bestyrelsen håber, at læserne er kommet gennem sommeren på god og fornuftig vis og er klar til efteråret og den kommende vinter.

Bestyrelsen har i år udsendt to cd’ere. Den ene med en optagelse fra et besøg på Bredegård i Nordsjælland og den anden var en lydoptagelse med Carsten Wiedemann fra Danmarks Radio i tilknytning til årets generalforsamling. Disse tiltag er tidligere blev varslet, og der vil komme flere. De vil ikke skulle erstatte Nyhedsbrevet, men skal opfattes som supplement hertil.


2. Formanden har ordet.

Det er jo efterhånden blevet en tradition, at vi har fået en rubrik med her i Nyhedsbrevet, der hedder: Formanden har ordet, og denne gang skal læserne da heller ikke snydes for det lille afsnit.

Den 17. august dette år holdt bestyrelsen sit konstituerende møde, og det forløb sådan, at bestyrelsen fordelte posterne imellem sig på følgende vis:

Formand: Hans Erik Olsen,

Holmebækhuse 14,

4681 Herfølge

Tlf. 56 21 75 86.

Mobil: 21 52 94 96

E-mail: heolyd@vores-mail.dk

Kasserer: Arne Krogh

Abildgårdsvej 16, 2, th.

2830 Virum

Tlf. 45 85 94 19

E-mail: abkrogh@mail.dk

Næstformand Inge Gibskov

E-mail: inge.gibskov@mail.dk

Sekretær: Kurt Nielsen

E-mail: kurt.nielsen@pc.dk

Redaktør af Nyhedsbrevet: Karsten Ahrens

Højvangen 15

4470 Svebølle

E-mail: ahrens9@gmail.com

1. suppleant: René Ruby

2. suppleant: Else Ahrens

Siden generalforsamlingen, der blev afholdt i marts 2009 på Fuglsangcentret, og referatet af denne kan læses i dette Nyhedsbrev, har vi i bestyrelsen arbejdet på at få vores 15-års jubilæum op af stå, og arrangementet finder sted i dagene den 20. og 21. november på Fuglsangcentret.

Programmet er ikke helt klart endnu, men vil blive udsendt i særskilt indbydelse til jer medlemmer i det medie, I har ønsket at modtage materialet på. (Måske har I også modtaget dette, når dette læses).

Så har vi været med i arrangeringen af programmet ved den netop afholdte Kulturfestival på Fuglsangcentret, der fandt sted den 5.-9. august, hvor vi blandt andet havde en aften med historiske optagelser med forfatteren og radiomanden Karl Bjarnhof.

Det er mig også en glæde at kunne notere, at vi i selskabet har fået nye medlemmer, og til jer vil vi fra bestyrelsen gerne byde velkommen, og for fuldstændighedens skyld, skal jeg lige til jer nye oplyse, at jeg blev formand for dette selskab i 2007, er 49 år gammel og blindfødt.

Min skolegang har jeg haft på Refsnæsskolen, og siden fik jeg en uddannelse som telefonist, som jeg brugte i statens tjeneste i mange år.

Men alting har en ende, også denne lille rubrik, så jeg siger tak til jer alle for den indsats, I har gjort for selskabet.

Mange hilsener og på gensyn på Fuglsangcentret den 20.–21. november, hvor det glæder os at møde så mange af jer, som der nu bliver plads til.

Hans Erik Olsen, formand.

3. Referat fra generalforsamlingen i Danmarks blindehistoriske selskab

Afholdt på Fuglsangcentret 29. marts 2009.

Dagsorden.

Pkt. 1. Mødet åbnes.

Pkt. 2. Valg af dirigent og stemmetællere.

Pkt. 3. Godkendelse af referat af generalforsamlingen 2008.

Pkt. 4. Årsberetning ved formand Hans Olsen.

Pkt. 5. Regnskab ved kasserer Arne Krogh.

Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent.

Pkt. 7. Valg.

7a. Valg af kasserer.

7b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.

7c. Valg af 2 suppleanter.

7d. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Pkt. 8. Indkomne forslag.

Pkt. 9. Eventuelt.

Pkt. 1. Åbning af mødet, og godkendelse af dagsordenen.

Formanden, Hans Olsen, bød velkommen og oplæste den ovenfor skrevne dagsorden. Denne blev godkendt.

Pkt. 2. Valg af 2 stemmetællere.

Svend Thougaard og Henrik Olsen blev valgt som stemmetællere.

Formanden gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen optages på bånd af hensyn til referatet.

Haakon Fløe blev valgt til dirigent.

Der er 28 stemmeberettigede.

Dirigenten takkede for valget, og han konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Pkt. 3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2008.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4. Årsberetningen 2008–2009 ved formanden Hans Olsen.

Formanden oplæste nu beretningen, som er inddelt i punkter.

4a. Indledning.

Nærværende årsberetning fra bestyrelsen i Danmarks Blindehistoriske Selskab omhandler aktiviteterne og initiativerne i perioden fra generalforsamlingen i 2008 og frem til bestyrelsesmødet den 24. november 2008. Supplerende kommentarer vil blive givet mundtligt på generalforsamlingen den 29. marts.

4b. Medlemsoplysninger.

Medlemstallet er pr. 24. januar 2009 opgjort til 130. Det er en tilbagegang på 8 medlemmer. Trods denne tilbagegang er Danmarks Blindehistoriske Selskab stadig blandt de største foreninger i Dansk Blindesamfund, men alle må gøre en indsats for at få flere med, så Danmarks Blindehistoriske Selskab igen kan blive den største forening i Dansk Blindesamfund.

Bestyrelsen har prøvet på at gøre opmærksom på selskabets eksistens gennem flere meddelelseskanaler, nemlig Nyhedsbrevet og Dansk Blindesamfunds medlemsblad.

Det har båret frugt, da der i det forløbne år er optaget 4 nye medlemmer i Danmarks Blindehistoriske Selskab.

4c. Nøgletal om økonomien.

Indtægterne: 48.718,98 kr.

Udgifter: 25.416,70 kr.

Årets overskud: 23.302,28 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2008: 139.831,51 kr.

Formanden udtrykte sin glæde over den gode økonomi, som sikrer selskabets drift, og de samlede beholdninger kan sikre dækning af kommende uforudsete udgifter.

De øvrige poster vil Arne gennemgå efter denne beretning.

4d. Generalforsamlingen 2008.

Denne fandt sted søndag 30. marts på Fuglsangcentret.

Formanden opfordrede endnu engang deltagerne til at prøve at skaffe flere medlemmer til Danmarks Blindehistoriske Selskab.

Medlemstallet er på 130 medlemmer, og formanden synes, det er flot, at der er fremmødt 28.

Formanden oplæste bestyrelsens sammensætning, som den til dato har været:

Formand: Hans Olsen.

Kasserer: Arne Krogh.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Elin Andreasen, Karsten Ahrens og Kurt Nielsen.

Førstesuppleant: Rene Ruby.

Andensuppleant: Inge Gibskov.

Revisorer: Svend Thougaard og Edith Nygaard.

Revisorsuppleant: Henning Eriksen.

4e. Bestyrelsens arbejde og samarbejde.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig.

Formand: Hans Olsen.

Kasserer: Arne Krogh.

Næstformand: Kurt Nielsen.

Bestyrelsesmedlem og redaktør af Nyhedsbrevet: Karsten Ahrens.

Bestyrelsesmedlem og sekretær: Elin Andreasen.

Suppleanterne blev valgt på generalforsamlingen.

Rene Ruby blev førstesuppleant, og Inge Gibskov blev andensuppleant.

Bestyrelsen har afholdt 3 møder. Afvikling af møderne har været konstruktiv, og været optaget af de aktiviteter, som Danmarks Blindehistoriske Selskab har gang i og afviklet. Der henvises til uddybende bemærkninger under årsberetningens pkt. 7.

4f. Nyhedsbrevet.

Selskabets nyhedsbrev er udkommet 3 gange i 2008 med meget interessante og spændende artikler.

Formanden takkede selskabets medlemmer for indsendte bidrag.

I Danmarks Blindehistoriske Selskab følges stadig det princip, at nyhedsbrevet skal udkomme samtidigt på sort, punkt, e–post og cd. Dette har selskabet til fulde levet op til.

Dog har der været problemer med fremstillingen af 2 nyhedsbreve på punkt, hvor der har været problemer med at læse indholdet, og der har været samtaler med Synscenter Refsnæs, så der blev sendt et nyt eksemplar af det sidste nyhedsbrev til medlemmerne. Men Svend Thougaard vil efter formandens beretning give en mundtlig redegørelse for, hvad der er sket.

Da bestyrelsen gennem mange år har været klar over, hvilket arbejde, Synscenter Refsnæs har involveret sig i, i produktionen af nyhedsbrevet, er medlemmerne blevet opfordret til at benytte sig af muligheden af at kunne modtage dette via e–post.

Formanden oplyste med glæde, at 52 nu modtager nyhedsbrevet elektronisk, og 14 har valgt at modtage det på cd, en produktion som bestyrelsen forestår.

Endelig sagde formanden, at Synscenter Refsnæs vederlagsfrit har betalt porto og har produceret nyhedsbrevet gennem mange år.

Formanden takkede Synscentret for dette, og håber at det mangeårige samarbejde kan fortsætte fremover.

4g. Aktiviteter og initiativer.

Formanden udtrykte sin glæde over, at bevarelsen af mange blindehistorisk værdifulde lydoptagelser nu er sikret, og konverteret til digitalformat. Formanden har været primus motor i denne opgave.

Formanden nævnte, at Børge Pedersen, Præstø, Hans Peter Christiansen, Valby, et nyt medlem, og Henrik Olsen, Østerbro, som er til stede på generalforsamlingen 2009, har påtaget sig at være behjælpelig med dette arbejde. I 2008 har selskabet fået 20 optagelser.

Formanden takkede de ovenfor nævnte medlemmer for disse optagelser.

Selskabet har desuden modtaget optagelser fra andre, og selskabet kan glæde sig over, at også ikke–medlemmer leverer optagelser til selskabet til digitalisering.

Danmarks Blindehistoriske Selskab har prøvet på at gøre opmærksom på selskabets aktiviteter i Dansk blindesamfunds lokalkredse, hvor bestyrelsen kommer.

Danmarks Blindehistoriske Selskab har haft samarbejde med Blindehistorisk Museum på Instituttet.

Formanden modtog 5 kasser usorterede bånd til digitalisering.

Digitaliseringen er nu besværliggjort, idet en båndoptager, som var til låns, og en anden båndoptager, som blev stillet til rådighed, begge er gået i stykker. Bestyrelsen mener, at det vil være for dyrt at få repareret den ene båndoptager.

Museet tog dette meget ilde op, da museet åbenbart tror, at Danmarks Blindehistoriske Selskab er et filantropisk selskab.

Der er sagen landet, og materialet vil blive sendt tilbage til Blindehistorisk Museum.

Selskabet vil ikke digitalisere undervisningsmateriale, som er indlæst på kassettebånd. Det var ikke det, som var aftalen.

Aftalen var, at Dansk Blindesamfund, som havde lavet nogle interviews i halvfemserne, som skulle digitaliseres, og dem vil museet ikke udlevere, medmindre Dansk Blindesamfund vil betale for dette.

Selskabet har Amatørteaterets forestillinger stående på digitale bånd, og en person, som nok bliver medlem af selskabet, har foræret selskabet en ”dat-båndoptager”, så disse forestillinger kan blive digitaliserede.

Bestyrelsen har endvidere sørget for, at lydoptagelserne kan blive til gavn for medlemmerne, idet der er udsendt en optagelse fra Bredegaard i forbindelse med selskabets 10 års fødselsdag.

Formanden meddelte, at han havde optaget Carsten Wiedemann lørdag aften, og Carsten Wiedemann har givet tilladelse til, at den udsendes til medlemmerne i Danmarks Blindehistoriske Selskab, og til hans gamle mor.

Derefter omtalte formanden koncerten med kompositioner af Ernst Bruun Hansen. Denne koncert blev afholdt i forbindelse med generalforsamlingen i 2008. Samtidig var der landsmøde i Dansk Blindesamfund, og der var flere af deltagerne på dette, som mødte op til koncerten.

Samme aften havde Danmarks Blindehistoriske Selskab et foredrag med Villy Egmose, som fortalte om udviklingen med blinde musikere, og det var et meget interessant foredrag.

Jubilæumsskriftet: Rundt om et institut.

Jubilæet blev afholdt fredag 7. november, og mange medlemmer af Danmarks Blindehistoriske Selskab deltog. I anledning af jubilæet havde instituttet udgivet en cd med bogen: Rundt om et institut. Formanden har fra instituttet modtaget eksemplarer, som alle deltagerne på generalforsamlingen får med hjem. Rene Ruby har fået lavet denne aftale med Instituttet.

Derefter kom formanden ind på museumssagen.

Formanden kunne ikke fortælle meget om museet. Henning Eriksen plejer at aflægge beretning om denne, men han har ikke indleveret noget skriftligt materiale, og han er ikke til stede ved generalforsamlingen.

Afsluttende bemærkninger.

Bestyrelsen har prøvet at give et billede af de sager, der har været på dagsordenen.

Formanden beklagede, at beretningen ikke har været udsendt til medlemmerne. Derfor har bestyrelsen valgt at oplæse årsberetningen på generalforsamlingen. Den vil dog blive bragt i det kommende Nyhedsbrev sammen med regnskabet. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til beretningen.

Formanden benyttede lejligheden til at sige tak for et godt år, og for de tilkendegivelser, bestyrelsen har fået.

Til slut meddelte formanden, at selskabet har 15 års jubilæum til næste år.

Dirigenten spurgte, om der var kommentarer fra bestyrelsen. Det var der ikke.

På spørgsmål fra Poul Villadsen orienterede Arne om de 5 kasser bånd fra Museet, og formanden supplerede Arne i udredningen af denne sag.

Endvidere svarede Arne, at der skal skaffes en spolebåndoptager.

Formanden sagde, at flere af Tage Poulsens bånd var ubrugelige.

Bjarne Bryde spurgte, om man havde gjort det klart for Mogens Bang, hvad der skulle digitaliseres.

Formanden svarede, at det var aftalen, at det var de interviews, som Dansk Blindesamfund havde lavet i halvfemserne, som skulle digitaliseres.

Et medlem havde hørt, at digitalisering heller ikke er holdbar.

Henrik Jensen foreslog, at man presser Dansk Blindesamfund for at få gang i museumssagen.

Formanden svarede, at bestyrelsen ikke har andre muligheder end at digitalisere optagelserne.

På Henriks forslag svarede formanden, at Henrik har ret i, at det ser ud, som om Instituttet ikke er interesseret i Museet. Bestyrelsen har været med i forhandlinger om det.

Kurt Nielsen fortsatte med at orientere om både museumssamlingen på Refsnæs og på Instituttet. Kurt Nielsen frygter, at museet bliver tvunget til at lukke, og at samlingen bliver pakket i kasser, som stilles forskellige steder. På Refsnæs er samlingen pakket ned og står i en kælder, hvor der er tørt.

Svend Thougaard kom nu med en redegørelse om nyhedsbrevet.

Efter Svend Thougaards redegørelse supplerede formanden med at sige, at der er indgået en aftale med Synscenter Refsnæs om, at der sendes et eksemplar til bestyrelsen, så eventuelle fejl bliver rettet.

Haakon Fløe rejste spørgsmål om temaudgivelsen.

Kurt Nielsen orienterede om temaudgivelsen. Det var meningen, at temaudgivelsen skulle udkomme i forbindelse med 25 års jubilæet for særforsorgens udlægning.

Poul Lüneborg og Keld Stochholm har lavet artikler, men andre, som havde givet tilsagn, havde ikke lavet nogle artikler, og bestyrelsen vil nu spørge Poul Lüneborg og Keld Stochholms enke, Anne Stochholm, om deres artikler må overdrages til Rene rubby, som muligvis kan bruge dem i et projekt i forbindelse med hans uddannelse.

Elin Andreasen kom med en venlig henstilling til forsamlingen, da al udenomssnak kom ind på optagelsen.

Inge Gibskov kom nu ind på den ovenfor nævnte Refsnæstur.

Turen finder sted den 6. maj.

Arrangementet starter kl. 10.30, onsdag den 6. maj 2009.

Der bydes velkommen.

Derefter orienteres der om, hvorledes man på Synscenter Refsnæs arbejder med kurser for børn, forældre og medarbejdere, hvor børnene og de unge er hjemmeboende.

Kl. 11.30–12: Refsnæs og punktskriften, 2009 ved Svend Thougaard.

Kl. 12–12.30: Frokost.

12.30–14.00: Rundvisning ved Svend Thougaard og Karsten Olsen.

Kl. 14.00–15.00: Refsnæs nu og i fremtiden ved centerleder Kent Steen Andersen og skoleleder Hans Augustesen.

Kl. 15.00: Kaffe og tak for denne gang ved Karsten Olsen.

Efter alle disse kommentarer og spørgsmål blev beretningen godkendt med akklamation.

Pkt. 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Arne Krogh.

Regnskabet er revideret den 23. januar 2009.

Anne Hollænder rejste spørgsmålet om en anonym gave på en krone. Arne svarede på dette.

Kassereren gennemgik nu regnskabet.

Indtægter: 48.718,98 kr.

Udgifter: kr. 25.416,70.

overskud: 23.302,28 kr.

Egenkapital 1.1.2008: 116.529,23 kr.

Dertil lægges det overskud på 23.102,28 kr.

Det giver en egenkapital, 31.12. 2008 på 139.831,51 kr.

Girobeholdning: kr. 136.779,94.

Bankkonto: kr. 3.051,57.

Det giver det samme som egenkapitalen, som er på 139.831,51 kr.

Dirigenten efterlyste spørgsmål til regnskabet.

På spørgsmål fra Bjarne Bryde svarede kassereren, at HSHS er forkortelse for Historisk Selskab for Handicap Samfund, som Danmarks Blindehistoriske Selskab betaler kontingent til, fordi selskabet får materialer fra HSHS.

Per Andersen spurgte, om det ikke bedre kunne betale sig at have flere penge på bankbogen i stedet for på girokontoen.

Kassereren svarede, at renten var på 902,98 kr.

Bente Christensen spurgte, hvad pengene skal bruges til.

Kassereren svarede, at pengene skulle have været brugt til Temaudgivelsen.

Nogle af pengene er øremærkede til at arbejde for, at museumssamlingerne bliver registrerede og kommer under ordentlige forhold.

Kurt Nielsen svarede endvidere, at pengene, som er øremærkede, kun er et lille bidrag, og Dansk Blindesamfund må give et tilskud.

På spørgsmål fra Per Andersen svarede kassereren, at det er ca. 25.000 kr.

Poul Villadsen rejste spørgsmålet om de digitaliserede optagelser.

Formanden svarede Poul, at de digitaliserede optagelser er selskabets eje og ligger hos formanden og overdrages ved formandsskifte til den nye formand.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet forblev uændret.

Pkt. 7. Valg.

7a. Valg af kasserer.

Arne Krogh ønskede genvalg, og han blev valgt med akklamation.

7b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.

Elin Andreasen var på valg, og hun ønskede genvalg.

Inge Gibskov opstillede som kandidat og blev valgt for 2 år.

7c. Valg af 2 suppleanter.

Rene Ruby har til dato været førstesuppleant. Han var ikke til stede, men havde givet skriftligt tilsagn. Rene Ruby blev genvalgt.

Inge Gibskov har hidtil været andensuppleant, men er nu indvalgt i bestyrelsen.

Elin Andreasen og Else Ahrens opstillede som kandidater.

Else Ahrens blev valgt som andensuppleant.

7d. Valg af 2 revisorer.

Svend Thougaard og Edith Nygaard har hidtil været revisorer, og de ønskede begge genvalg. De blev begge genvalgt.

Henning Eriksen har hidtil været revisorsuppleant, men han var ikke til stede, og han har ikke givet skriftligt tilsagn.

Poul Villadsen blev foreslået, og han blev valgt som revisorsuppleant.

Pkt. 8. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 9. Eventuelt.

På spørgsmål fra Per Andersen svarede Henrik Olsen, at han har 2 spolebåndoptagere, og han tilbyder sin hjælp, så det kan gå hurtigere med digitaliseringen.

Arne Krogh takkede for genvalget som kasserer.

Derefter takkede Inge Gibskov for valget til bestyrelsen.

Else Ahrens takkede for valget til posten som andensuppleant.

På spørgsmål fra Karen Metzke svarede formanden, at Amatørteaterets forestillinger ikke umiddelbart vil blive udgivet. De ligger i arkiv hos formanden.

Elin Andreasen takkede for den tid, hun har været i bestyrelsen, først som formand, og derefter 2 år som bestyrelsesmedlem.

Formanden takkede Elin for hendes indsats i bestyrelsen, og han bød Inge Gibskov og Else Ahrens velkommen i bestyrelsen.

Dirigenten lukkede mødet og gav nu formanden ordet.

Formanden takkede dirigenten og sluttede med at udbringe et leve for blindehistorisk selskab.

Mødet sluttede kl. 11.30.

Elin Andreasen, sekretær.

4. Elev på Refsnæs 1929–1932

ved Stella Østergaard født Nissen

(Fortællingen har tidligere været bragt i Refsnæsnyt nr. 26 årgang 1989).

Som femårig mistede jeg det meste af mit syn på grund af en regnbuehindebetændelse. Man havde jo ikke nogen medikamenter dengang.

Skolealderen var dengang for blinde børn otte år. Min kun et år ældre søster var begyndt sin skolegang som seksårig og var altså tre år forud for mig, Det var alvorligt, så jeg glædede mig til endelig at skulle i skole.

Jeg husker tydeligt, hvordan jeg dansede rundt på færgen med min nye dukke på armen og fortalte alle, at nu skulle jeg i skole. Og jeg blev ikke skuffet.

Når jeg nu efter så mange år tænker tilbage på de tre år på Refsnæs, husker jeg dem som et hele. Det var en betydningsfuld og dog så kort tid, men samlet set var det gode år.

Jeg havde et godt hjem, så jeg har helt bestemt længtes en gang imellem, men jeg husker det ikke, så det kan ikke have været dominerende. Det lys, som et langt og travlt liv blandt seende nu kaster over den tid, siger mig, at det var gode år. Det var den periode, hvor jeg fik lov at udvikle min personlighed uden at blive overbeskyttet og dermed uselvstændiggjort.

Jeg var blandt de svagelige, der lå i liggehal hver eftermiddag, og det må have snuppet nogle legetimer. Ingen havde tuberkulose, men det var en tid, hvor man måtte tænke på den slags. Der var fast medicinstuetid, hvor vi fik levertran. Så stod vi der og fik en skefuld, stærk saft i bunden og så tran. Lige straks smagtes saften og siden i en rum tid var de levertrannen Samtidig fik man så andre småskader tilset og behandlet. Vi blev passet, men ikke pylret om. Rigtig syg var jeg kun én gang. og det var skoldkopper. Der var to sygestuer med plads til fire på hver. De lå ved siden af sygeplejerskens lejlighed. Hun var der bare, så længe man var syg. Vi havde også tandlæge, men det værdsatte vi ikke den gang.

Jeg tror bestemt, at jeg skrev hjem til far og mor hver uge, og det må man have sørget for fra skolens side. Min mor lærte sig hurtigt punktskrift. Men inden den tid må nogen have skrevet for mig, og ligeledes læst brevene hjemmefra. Skolen var meget ivrig med kontakten hjem.

Vi var små klasser, og derfor var undervisningen naturligvis meget intens. Historietimerne var meget betagende. Det havde vi forstanderen til, og længe før ekstemporalspillet var opfundet, dyrkede vi det. Han var det elskeligste menneske, man kunne forestille sig. Jeg husker, at vi engang fik en henstilling — ikke fra ham selv — om at vi ikke alle kunne røre ved ham, når han gik op gennem rækkerne til morgensangen. I sommertiden foregik det på marken, og den første forårsmorgen på marken sang vi altid “Gak ud min sjæl”.

De manuelle færdigheder blev der gjort meget ud af — sangen, musik og folkedans. Vi havde engang besøg af Knudåge Risager. og han roste os og sendte sin ”Nord og Syd”. Vi lærte os den høfligst, skønt vi fandt den barnlig. Vi var op til elleve år.

Frk. Kjellerup var plejemor i de år. Mit forhold til hende karakteriseres vel bedst ved, at jeg holdt forbindelsen med hende til hendes død, naturligvis ikke kontinuerligt, men lejlighedsvis.

Foruden en høj kvalitet af boglig viden fik vi, hvad der nok er endnu vigtigere, en positiv fritid. Vi havde lange tøjler, slog os løs på rulleskøjter og stylter om sommeren og med slæde om vinteren. Dengang var der næsten altid sne om vinteren. Selvfølgelig fik vi skrammer, som almindelige børn fik det. Vi følte os nemlig almindelige, og det styrkede vores krops bevidsthed samt vort ansvar og omsorg for hinanden, noget som har holdt sig gennem livet trods geografisk stor afstand. Seende børn havde vi vel nærmest ingen kontakt med, og som jeg ser det nu, var det kun godt, for hvorfor skal børn hele tiden vide, at de er anderledes. Jeg har kun én søster. Hun tog sig meget af mig, når jeg var hjemme på ferie. Men det havde bestemt ikke været lykken, hvis det havde været 52 uger om året. Mange havde kedet sig i de lange ferier, og så var det jo godt, at de kunne skrive til lærerne, som selvfølgelig alle kunne skrive og læse punktskrift, Jo, verden var i de år på vore betingelser.

Tre af personalet boede på skolen. Det var to lærerinder og sygeplejersken. Først nu, hvor jeg giver mig til at tænke over det, går det op for mig, at deres lejligheder var placeret i nærheden af vore soverum. Det må utvivlsomt have givet tryghed.

Det er nok et barns største behov at føle tryg hed og at være som alle andre. De behov dækkede Refsnæsskolen forbilledligt.

Stella Østergaard født Nissen


5. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i 2010.

For at oplyse medlemmerne i så god tid som muligt indkaldes der hermed til den ordinære generalforsamling ifølge selskabets love og vedtægter i weekenden den 20. og 21. februar 2010 på Fuglsangcentret i Fredericia. Den endelige dagsorden mv. vil blive udsendt i januar 2010.

6. Finale

Det var, hvad vi valgte at bringe denne gang. Det næste nummer vil efter planen udkomme i januar 2010. Hvis – og det håber vi – nogle af medlemmerne har indlæg og beretninger, skal vi have dem i hænde senest i slutningen af november 2009.

Med venlig hilsen.

Karsten Ahrens, bestyrelsesmedlem og redaktør.